2007/03/28

Өгөгдлийн сангийн сервэр

Дараах холбоосонд ихэнх өгөгдлийн сангийн сервэрүүдийг харьцуулсан байна.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_relational_database_management_systems

No comments: